Retia

Vrijeme u kome živimo karakteriše brzi razvoj i primejna novih tehnologija, sinteza odvojenih sistema u kompleksne funkcionalne jedinice sa centraliziranom administracijom baziranom na univerzalnim alatima i jedinstvenom procesiranjem i pohranjivajem informacija. Jedan od značajnih trendova u informacionim i komunikacionim tehnologijama jeste kombinacija odgođenog i real-time procesiranje informacija.

Posljednjih godina je došlo do prave „eksplozije“ zahtjeva za snimanje i arhiviranje govornih komunikacija i to je danas skoro ultimativan zahtjev za sve kompanije čiji uposlenici putem telefona komuniciraju sa strankama (fizičkim licima ili pravnim subjektima) kao i unutar kompanije (putem zatvorenih telefonskih ili radio sistema) i na taj način daju ili primaju određene informacije i podatke čiji sadržaj može biti ponekad sporan za jednu od strana i/ili može imati značajne posljedice u smislu sigurnosti ljudi i dobara.

ReDat3 je uređaj za digitalno snimanje multimedijalnih podataka i njihovu analizu. Modularni koncept sistema omogućava integraciju različitih HW i SW modula, čime se obezbjeđuje snimanje različitih vrsta podataka. Sistem se može proširivati dodavanjem integracionih alata sa nadograđenim aplikacijama za jedinstveno procesiranje informacija.

Kod snimanja govorne komunikacije preko telefonskih ili radio veza, pored samog toka razgovora snimaju se i brojevi pozvanog i pozivaoca, vrijeme početka i završetka razgovora, kao i druge kontrolne inoformacije koje se koriste kod kasnije reprodukcije i analize snimljenih razgovora. Ukoliko operatori za potrebe govorne komunikacije koriste i informacije sa računara, sinhronizovano sa snimanjem govorne komunikacije mogu se snimati i izgledi ekrana (PC screen).

Govorna komunikacija koja se snima može biti preuzeta sa različitih komunikacionih uređaja i spojnih puteva: analogni telefon priključeni na javnu i/ili privatnu telefonsku mrežu, digitalni telefoni priključeni na javnu i/ili privatnu telefonsku mrežu, višekanalni digitalni vodovi, VoIP telefoni i računari priključeni na Internet i/ili intranet preko Ethernet ili WiFi mreže, radio stanice u privatnom sistemu radio veza, konekcije prema mobilnim telefonskim mrežama. Informacije koje se snimaju mogu se preslušavati u realnom vremenu bez utjecaja na kvalitet i sadržaj snimljenih signala. Prije odgođenog preslušavanja, snimljeni razogovori mogu se pretraživati po različitim parametrima, kao što su datum i vrijeme razgovora, dužina trajanja razgovora, telefonski brojevi ili druge identifikacione oznake komunikacionih uređaja, itd.

Snimljene informacije su zaštićene po strogim standardima NATO alijanse i baza su za kvalitetnu i sveobuhvatnu analizu incidentih situacija a pristup za preslušavanje je dozvoljen samo autorizovanom licu.

 

U kompleksnim sistemima se koristi serverska aplikacija „eXperience“ kao centralna jedinica za arhiviranje, administriranje i upravljanje sistemom.

Ova aplikacija omogućava i pomenuto snimanje ekrana operatora, što je danas standardni zahtjev u “call centrima“ i drugim okruženjima gdje se primjenjuju CTI (computer-telephony integration) tehnologije.

 

Karakteristike

Snimanje podataka:

 • Arhiviranje podataka na harddisk velikog kapaciteta sa mogućnosti redundance
 • Simultano snimanje i pregled
 • Integracija u LAN/WAN mrežu

Ulazni interfejsi:

 • Analogne telefonske linije, radiostanice, mobilna telefonija, različiti izvori audio signala
 • ISDN BRI linija sa S0 interfejsom
 • Interfejs za digitalne telefone Up0 (Ericsson, Siemens, Lucent, Bosch, Alcatel, Matra…)
 • PCM 2Mbit / G.703 sa signalingom S7, Q-sig, DSS1...
 • PCM 2Mbit/s – serijski data podaci
 • Analogni i digitalni video signali (CCIR PAL, NTSC)
 • IP telefonija, Ethernet data
 • Radar data (Asterix, Redil, …), upravljački i dijagnostički podaci

Funkcionisanje:

 • Potpuno automatizovano
 • Nadzor se vrši u normalnom PC sistemu, klient-server konfiguracije, sa upotrebom sinhronizacije vremena
 • Različiti nivoi za mogućnost pristupanja podacima
 • Sortiranje, pretraživanje, filtriranje, statistika
 • Administrativne funkcije su dostupne direktno, putem tastature, putem izdvojenog terminala ili kroz LAN mrežu
 • Uključeno dijagnosticiranje

 

Modeli

ReDat 3 sistem obezbjeđuje širok izbor moguće konfiguracije, funkcija i solucija za audio-video-data snimanje.

Hardverski je dizajniran kao personalni računar sa zvučnikom, monitor, tastatura i miš. Hard disk je velikog kapaciteta a opcija je RAID kontroler uz dodatni HDD ili DVD drajv te ostale specijalne i posebne opcije arhiviranja.

Pojedinačne komponente daju korisniku mogućnost nadgradnje i proširenja sistema.

Zavisno od potreba krajnjeg korisnika za brojem i vrstom potrebnih ulaznih interfejsa, ReDat3 uređaj može biti opremljen:

 • komercijalni ReDat3-C, verzija uredjaja za snimanje sa arhiviranjem na disk na komercijalnom PC destop računaru, alternativno sa arhiviranjem na backup medij
 • industrijski ReDat3- I, verzija uredjaja za snimanje arhiviranjem na disk na industrijskom kompjuteru u 19“ recku sa kučištem IP51, sa komercijalnom matičnom pločom, dodatno sa arhiviranjem na backup medij
 • PLUS verzija sa industrijskom CPU kartom uz pasivni bus sa većim brojem PCI slotova.

Industrijski dizajn je otporniji na vibracije i šok. Takođe je dopunjen i sa setom ventilatora, koji dozvoljavaju rad i pri većim temperaturama a konstrukcija može biti za instalciju u 19“ rack 600 x 600 x 1200 - 2000 mm.